ADWOKAT KATARZYNA ANNA KRAWCZYŃSKA - OLSZTYN, NIDZICA

kancelaria adwokacka adwokat rozwody sprawy rodzinne olsztyn nidzica
kancelaria adwokacka adwokat rozwody sprawy rodzinne olsztyn nidzica

Klienci indywidualni

Postępowania sądowe

Kancelaria prowadzi procesy we wszystkich instancjach z zakresu prawa cywilnego, w tym spadkowego, testamentów i zniesienia współwłasności. Występuje w imieniu stron w postępowaniach karnych, w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, a także komorniczych. Przygotowuje i sporządza pozwy do sądów, odpowiedzi na pozwy, prywatno-skargowe akty oskarżenia oraz wszelkie pisma wynikające z toku prowadzonych postępowań.


Rozwody i sprawy rodzinne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w sprawach rozwodowych, począwszy od przygotowania i skierowania pozwu do sądu (wraz z zebraniem materiału dowodowego), reprezentowania stron przed sądami, a także udziela pomocy w zakresie podziału majątku byłych małżonków, sporządza i opiniuje majątkowe umowy małżeńskie.
Ponadto świadczona przez kancelarię pomoc obejmuje:

 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty (również w stosunku do osób przebywających poza granicami kraju),
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązania lub unieważnienie,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy w zakresu aktów stanu cywilnego,
 • sprawy związane z orzeczeniami zagranicznymi.

Sprawy karne

Kancelaria udziela konsultacji i porad prawnych w zakresie prawa karnego. Zapewnia pełną obsługę w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego na każdym etapie procesu oraz we wszystkich instancjach odwoławczych, również przed Sądem Najwyższym. Występuje jako obrońca klienta w postępowaniach dotyczących przestępstw, wykroczeń oraz przestępstw karno – skarbowych. Uczestniczy w postępowaniach wykonawczych, składając wnioski i zażalenia w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie lub przerwę w wykonaniu orzeczonej kary, zatracie skazania i ułaskawienie, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.


Sprawy cywilne

Kancelaria sporządza pozwy do sądów, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne oraz wszelkie inne pisma procesowe wynikające z toku prowadzonego postępowania. Reprezentuje osoby prawne i klientów indywidualnych przed sądami we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym. Kancelaria udziela pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań z tytułu popełnionych przestępstw, szkód komunikacyjnych, wynikających z zaistniałego uszczerbku na zdrowiu i innych.


Sprawy spadkowe

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym,
 • działu spadku,
 • ogłoszenia i stwierdzenia nieważności testamentu,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.

Formułowanie umów, uchwał i ugód

Kancelaria współpracuje z klientami i partnerami w zakresie wypracowania porozumień kończących sprawy cywilne, przygotowując projekty ugód. Formułuje i opiniuje umowy i uchwały stron, które reprezentuje, dokładając staranności w eliminowaniu ewentualnych zagrożeń dla klienta.